١-سخنان ان حضرت و خطبه های ان حضرت در ……… از نمونه های حضور ایشان در اجتماع است.

پاسخ:

مسجد مدینه


٢-ایشان در منزل گندم را ……… میکرد و ……… میپخت.

پاسخ:

اسیاب،نان


٣-فاطمه موجب شادمانی من است را چه کسی گفته است؟

پاسخ:

پیامبر (ص)


٤-حضرت زهرا سعادت را در چه چیزی میدانستند؟

پاسخ:

دوری از مردان نا محرم