ایا میدانید که این حقیقت وجود دارد که فیل ها از موش ها میترسند؟

ایا میدانید که مگس دارای 10 هزار عدسی چشم دارد؟

ایا میدانید که خرش قطبی وقتی روی دو پای خود می ایستد حدود 3 متر میشود؟

ایا میدانید که سریع ترین عضله ی بدن انسان زبانش است؟

ایا میدانید که روباه همه ی چیز ها را خاکستری میبیند؟

ایا میدانی که تنها موجودی که میتواند به پشت بخوابد انسان است؟

ایا میدانید که حلزون میتواند تا سه سال بخوابد؟

ایا میدانید که مرکز چشم پروانه روی پایش قرار دارد؟

ایا میدانید که گربه قادر نیست مزه ی شیرین را تشخیص دهد؟

ایا میدانید که عسل تنها غذایی است که فاسد نمیشود؟