ما در کشورمان 13 هواپیمایی غیر فعال داریم که عبارتند از:

1-آرم ایر

2-اطلس ایر

3-ایلام ایر

4-پاسارگاد

5-تهران ایر

6-سفیران

7-صها

8-بنیاد ایر

9-پاریز

10-ارم ایر

11-اروند ایر

12-آیان

13-سپاهان

جدیدن اخباری اماده است که هواپیمایی تهران ایر قرار است دوباره شروع به کار کند(تا پایان سال جاری)ولی باید منتظر ماند و دید.