هارون که بود؟

پاسخ:

خلیفه ی مغرور و ضالم عباسی.

ما در شبانه روز چند بار سوره ی حمد را میخوانیم؟

پاسخ:

ده بار.

راه های بهره مندی از یاری خدا چیست؟

پاسخ:

صبر و تقوا،یاری دادن خدا و دعا.

بعد از جنگ......دیگر برای مسلمانان رمقی باقی نماده بود.

پاسخ:

احد.

تقوا یعنی چه؟

پاسخ:

تقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از ان ها دوری کند.

خداوند به چه کسانی وعده ی یاری داده است؟

پاسخ:

کسانی که او را یاری کنند.

منظور از یاری خدا یعنی چه؟

پاسخ:

یعنی ما با جهاد در راه خدا ،دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات در واقع خدا را یاری کردیم.