بزرگترین گروه جانداران همگی……….هستند.

پاسخ:

تک سلولی


سلول عصبی کدام ویژگی را پس از تولد ندارد؟

پاسخ:

تقسیم سلولی


بیشترین واکنش های شیمیایی در سلول در کدام بخش انجام میشود؟

پاسخ:

سیتوپلاسم و اندامک ها


کدام بخش تایین کننده ی شکل مواد است؟

پاسخ:

هسته


شکل سلول ها متناسب با ……سلول است

پاسخ:

نوع فعالیت


ماده ی اصلی سازنده ی غشای پلاسمایی چیست؟

پاسخ:

لیپید


کدام بخش در همه ی سلول ها وجود دارد؟

پاسخ:

غشای سلولی


مهم ترین تفاوت سلول های پروکاریوت و یوروکاریوت در چیست؟

پاسخ:

وجود غشای هسته