تست علوم

یکا همان............است.

پاسخ:

واحد.


0.521 کیلو گرم همان...........گرم است.

پاسخ:

521


شتاب جاذبه ی کره ی ماه چند برابر زمین است؟

پاسخ:

یک شیشم


جرم و وزن یک جسم 6 کیلویی روی کره ی ماه چقدر است؟

پاسخ:

10،6


هر کیلو متر چند میلی متر است؟

پاسخ:

1000000


افزایش دمای یک فلز چه تاثیری در چگالی ان دارد؟

پاسخ:

دما در چگالی تاثیری ندارد.

چه نوع مشاهده ای مشاهده ی خوب محسوب میشود؟

پاسخ:

به پرسش خوب منتهی شود.


مهم ترین تفاوت پیش بینی با هدس زدن چیست؟

پاسخ:

بر اساس اطلاعات بودن.


در کدام یک از مراحل علمی از مهارت های بیشتری استفاده میشود؟

پاسخ:

آزمایش.


مهم ترین نکته در شروع علم چیست؟

پاسخ:

سوال کردن و یافتن جواب.


بهترین راه برای درستی یک پیش بینی کدام است؟

پاسخ:

آزمایش.


اتانول نام علمی کدام ماده است؟

پاسخ:

الکل سفید.


بزرگترین گروه جانداران همگی……….هستند.

پاسخ:

تک سلولی


سلول عصبی کدام ویژگی را پس از تولد ندارد؟

پاسخ:

تقسیم سلولی


بیشترین واکنش های شیمیایی در سلول در کدام بخش انجام میشود؟

پاسخ:

سیتوپلاسم و اندامک ها


کدام بخش تایین کننده ی شکل مواد است؟

پاسخ:

هسته


شکل سلول ها متناسب با ……سلول است

پاسخ:

نوع فعالیت


ماده ی اصلی سازنده ی غشای پلاسمایی چیست؟

پاسخ:

لیپید


کدام بخش در همه ی سلول ها وجود دارد؟

پاسخ:

غشای سلولی


مهم ترین تفاوت سلول های پروکاریوت و یوروکاریوت در چیست؟

پاسخ:

وجود غشای هسته