در این مثال خلبان را pilot و واحد کنترل را طبق طبقه بندی در نظر گرفته ایم. در این مثال شما پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ی 215 میباشید و مبدا شما از تهران به سمت مشهد میباشد


از ان جایی که ادب حکم میکند،خلبانان و واحد کنترل مکالمات خود را با جمله هایی مانند:روز بخیر،عصر بخیر و... آغاز میکنند.

pilot: mehrabad ground good morning IRM215

خلبان:واحد کنترل زمینی مهراباد صبح بخیر ماهان ایر215 هستم.

ground: IRM 215good morning mehrabad ground

و یا

ground: IRM 215 go ahead

واحد زمینی:ماهان ایر 215 صبح بخیر واحد زمینی هستم.

و یا

واحد زمینی: ماهان ایر 215 ادامه دهید ..


pilot: mehrabad ground request startup and push back IRM 215
خلبان:واحد زمینی فرودگاه مهراباد درخواست روشن کردن موتور و حرکت به سمت عقب را دارم.
ground: IRM215 startup and push back is approved
و یا
ground: IRM215you are clear for startup and push back
واحد زمینی:ماهان ایر 215 شما مجاز هستید به انجام روشن کردن موتور ها و حرکت به سمت عقب
و یا
واحد زمینی:ماهان ایر شما ازاد هستید برای انجام روشن کردن موتور ها و حرکت به سمت عقب
pilot: start up and push back is approved IRM215
و یا
pilot: clear for startup and push back IRM215
خلبان:مجاز هستم برای روشن کردن موتور ها و حرکت به سمت عقبماهان ایر 215
و یا
خلبان:آزاد هستم برای روشن کردن موتور ها و حرکت به سمت عقب ماهان ایر 215
نکته:پاسخی که خلبان به واحد مراقبت میدهد را read back میگویند.
                                                               ادامه دارد،ما را دنبال کنید.