یکا همان............است.

پاسخ:

واحد.


0.521 کیلو گرم همان...........گرم است.

پاسخ:

521


شتاب جاذبه ی کره ی ماه چند برابر زمین است؟

پاسخ:

یک شیشم


جرم و وزن یک جسم 6 کیلویی روی کره ی ماه چقدر است؟

پاسخ:

10،6


هر کیلو متر چند میلی متر است؟

پاسخ:

1000000


افزایش دمای یک فلز چه تاثیری در چگالی ان دارد؟

پاسخ:

دما در چگالی تاثیری ندارد.