١-چرا دادگاه حکم را به سود مرد مسیحی داد؟

پاسخ:

زیرا حضرت علی برای ادعای خود شاهد نداشت


٢-حضرت علی کدام سوره را برای مشرکان مکه خواند؟

پاسخ:

توبه


٣-در کدام جنگ حضرت علی یهودیان را شکست دادند؟

پاسخ:

خیبر


٤-برترین ویژگی اما علی در دوران حکومتش چه بود؟

پاسخ:

عدالت طلبی و مساوات