pilot: mehrabad radio check IRM215

خلبان:واحد زمینی مهراباد درخواست چک کردن رادیو را دارم

ground: IRM215 i read you 5

واحد زمینی:ماهان ای 215 من صدای شما را 5 میشنوم.

pilot: mehrabad ground i read you 5 too IRM215

خلبان:واحد زمینی مهراباد من هم صدای شما را 5 میشنوم.

نکته:کیفیت صدا را از 1 تا 5 در نظر گرفته میشود.1یعنی کیفیت صدای خیلی بد و 5 یعنی کیفیت صدای بسیار عالی

و یا

pilot: mehrabad ground how do you read IRM215

خلبان:واحد زمینی مهراباد صدای من را چگونه میشنوید؟ماهان ایر215

ground: IRM215 i read you 5


pilot: i read you 4

پس از روشن کردن موتور ها واحد زمینی از شما میخواهد تا با واحد برج(tower)ارتباط برقرار کنید.

ground: IRM215 contact to mehrabad tower on 118.100،babye

واحد زمینی:ماهان ایر 215 با واحد برج مراقبت مهراباد بر روی 118/100 ارتباط برقرار کنید.خدا نگهدار

pilot: roger that contact to mehrabad tower on 188.100 thanks for ATC service babye

خلبان:بله اطاعت،ارتباط برقرار میکنم با واحد برج مراقبت مراباد بر روی 118.100 تشکر میکنم به خاطر سرویس دهی شما خدانگهدار

در این بخش شما فرکانس واحد tower را در پنل رادیویی خود وارد کرده و به صورت انچه یاد گرفته اید مجدد مکالمه میکنید.

pilot: mehrabad tower good morning IRM215

tower: IRM 215 good morning mehrabad tower

ادامه دارد،ما را دنبال کنید