١-مهم ترین حق انسان چیست؟

پاسخ:

حق حیات و زندگی


٢-چه کاری در خانواده از نظر قران حرام است؟

پاسخ:

مسخره کردن


٣-انسان از جه زمانی دارای حقوق طبیعی شد؟

پاسخ:

از ابتدای خلقت


٤-انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای……هستند.

پاسخ:

حقوقی


٥-تبعه ی یک کشور بودن موجب میشود که افراد………بر مبنای قوانین ان کشور داشته باشند.

پاسخ:

حقوقی


٦-منظور از حق چیست؟

پاسخ:

چیز های که انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی ان را دارد.


٧-تبعه ی یک کشور بودن را توضیح دهید.

پاسخ:

یعنی افراد حقوقی بر مبنای قوانین ان کشور دارند.


٨-شناسنامه چه چیزی را نشان میدهد؟

پاسخ:

که هر فرد فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق دارد.