بسیاری از فرهنگ ها فکر میکنند هر چیزی که به شکل گرد است خوش شانسی میاورد زیرا نشان دهنده چرخه کامل از سال است.
در هلند مردم فکر می کنم که خوردن دونات در روز سال نو ثروت میاورد.رسم دیگری در هلند این است که درخت کریسمس را در خیابان قرار و دهند و ان را اتش میزنند