١١-هنوز پاسی از شب نگذشته بود

١٢-فداکردن جان

١٣-تا خشنودی خداوند را بدست اورند

١٤-تا خشنودی خدا را بدست اورد

١٥-لیلة المبیت

١٦-خندق

١٧-امام علی(ع)

١٨-احد

١٩-من هنوز نمی تواتم باور کنم در داد گاهی حاضر شدم که یک مرد مسیحی را با پیشوا و رهبر شما برابر میداند و حکم را به سود من و زیان او میدهند،رهبر شما در دادگاه حاضر میشود اما از موقعیت خود استفاده نمیکند.این گونه داوری را فقط در دین و مکتب پیامبران میتوان دید.این دادگاه نشانه ی حقانیت دین شماست

٢٠-نیمه شب

برای دیدن سوالات به وبلاگ اقای استاد مزینی مراجعه کنید:

http://resaaneh.blog.ir