داستان بهلول از چه کتابی و برای چه نویسنده ای بود؟

پاسخ:

کتاب منازل الاخرة شیخ عباس قمی.

فرشتگان در حال گرفتن جان افراد خوب را میگیرند چه میکنند؟

پاسخ:

میگویند درود بر شما به پاداش انچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

سوره ی نحل ایه ی دو به چه موضوعی اشاره میکند؟

پاسخ:

گرفتن جان افراد درست کار.

فرشتگان چگونه جان کافران را میگیرند؟

پاسخ:

به صورت و پشت هایشان میزنند و میگویند عذاب سوزان را بچشید.

چه کسانی از مرگ نمیترسند؟

پاسخ:

کسانی که به خدا و پیامرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.